Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:

 

Bryk A., Karol Namysłowski i jego orkiestra, Lublin 1980

Dąbrowski  St., Czapka i kapelusz w Lubelskiem, Odbitka z Kwartalnika Historycznego Lud,

Seria II T.8

Dąbrowski  St., Pasy lubelskie, Lublin 1929

Frankowski E., Sukmany ludu polskiego, Warszawa 1928.

Gloger Z., Album Etnograficzne, Warszawa 1904

Gluziński J., Włościanie z okolic Zamościa i Hrubieszowa (Włościaninie polscy uważani pod

względem charakteru, zwyczaju, obyczaju, i przesądów, z dołączeniem przysłów powszechnie

używanych, przez Józefa Gluzińskiego z rękopisu) [w:] Kaz. Wł. Wójcicki, Archiwum

domowe do dziejów literatury krajowej z rękopisów i dzieł najstarszych, Warszawa 1856

Greniuk P., Druki ludowe na płótnie w południowej Lubelszczyźnie, „Polska Sztuka Ludowa”, R. III, 1949, nr 9/10

Kamiński R., Tradycyjny haft ludowy w woj. zamojskim, Tomaszów Lubelski, Zamość 1988

Kaznowska – Jarecka B., Strój biłgorajsko – tarnogrodzki, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 1958

Kolberg O., Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła,

zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Lubelskie, Seria XVI, cz. I, Kraków 1883

Łopaciński H., Dział Etnograficzny  na Wystawie Rolniczo – Przemysłowej w Lublinie w r. 1901, „Wisła”, t. XVI, 1902

Łopaciński H., Kilka wiadomości o odzieży ludowej w guberni lubelskiej, „Wisła”, t. XVI, 1902

Malewski B., Próba charakterystyki ubiorów ludowych, „Wisła”, t. XVIII, 1904

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian. t. I Kultura Materialna, Kraków 1929

Osińska – Piskorz E., Stroje ludowe [w:] Sztuka ludowa Zamojszczyzny, Zamość 1990

Petera J., Ludowy strój zamojski na przełomie XIX i XX wieku [w:] Studia i materiały lubelskie, t. 12, Lublin1987

Petera J., Co dawniej noszono. Czyli XIX-wieczna moda zamojskich wieśniaków, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”,1984, nr 2

Petera J., Stroje ludowe Zamojszczyzny [w:] Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny, PTL Oddział w Zamościu, Zamość 1995

Piskorz – Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 3, Warszawa 2007

Piskorz – Branekova E., Tradycyjny haft ludowy w stroju zamojskim, t. 3, Lublin – Zamość,  2009

Piskorz-Branekova E., Strój zamojski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, PTL, Wrocław 2013

Przemysł ludowy na Lubelszczyźnie, Muzeum Lubelskie, Lublin 1952

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Reinfuss R., Polskie druki ludowe na płótnie, Warszawa 1953

Świdziński R.,  Przyczynki ludoznawcze z gminy Skierbieszów w powiecie zamojskim (Z materiałów nadesłanych na Wystawę Rolniczo – Przemysłową w Lublinie w 1901 r.), „Wisła”, t. XVI, 1902

Szewc B. i Kleczyński T., Zwyczaje i obrzędy weselne we wsi Wielączy w pow. zamojskim (Z materiałów nadesłanych na Wystawę Rolniczo – Przemysłową w Lublinie w 1901 r.), „Wisła”, t. XVI, 1902

Świeży J., Strój krzczonowski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Poznań 1952

Świeży J., Stroje ludowe Lubelszczyzny (w ogólnym zarysie), Warszawa 1954

Świeży J., Ludowe stroje głów kobiecych w województwie lubelskim [w:] Prace i materiały etnograficzne, tom 18, cz. 1, 1961

Typy ludowe,Album „Ziemi”, II, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Ziemia, R. II, 1911; R. III, 1912; R. IV, 1913

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności