Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Amtsblatt der Königlichen Pressischen Regierung zu Bromberg, (1848) cz. I, za : R. Skiba, Przyczynek do opisu ubioru ludowego na Krajnie „Biuletyn Muzeum Okręgowego w Pile” 2018, nr 1, s. 78–81.

Angutek D.,2020, Przebieg i stan badań nad strojami krajniackimi z okresu od XIX do XXI wieku, w: Atlas Polskich strojów Ludowych, t.49 (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.

Angutek D., 2019a,  Haft krajeński w Więcborku.  Historia i kontynuacja, MGOK Więcbork.

Angutek D., 2019b Wzory haftu krajeńskiego ze Złotowa i Więcborka. Złotów: Muzeum Ziemi Złotowskiej, Złotów.

Angutek D., 2018, Tradycje wytworzone rodzącej się ponowoczesności w Polsce, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram

Angutek D., 2017, Rekonstrukcja ludowego haftu krajeńskiego: stan badań, pochodzenie i wzór, „Lud” t. 101, , s. 333–359.

Kolberg O., Wielkie Ks. Poznanńskie, cz. III, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 11, Wrocław-Poznań 1963: Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Ludowa Spółdzielnia wydawnicza.Kukier R., 1982/83, Sprawy obyczajowe na wsi krajeńskiej, „Rocznik Nadnotecki, t. XIII-XIV.

Kukier R., Odzież i strój, Złotów: Archiwum Muzeum Ziemi Złotowskiej 1971, s. 1–66 (maszynopis). Archiwum Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

Kukier R., Ugrupowanie etniczne i etnonimiczne Pomorza Słupskiego i Krajny Złotowskiej w świetle badań i samookreślenia ludu, „Materiały Zachodnio-Pomorskie” t. VIII: 1962, s. 371–372.

Mikułowska H., Tkactwo i strój w pow. Złotowskim, w: Zarys stanu kultury ludowej ludności rdzennie środkowo-wschodniej części pow. złotowskiego w woj. Koszalińskim, red. M. Znamierowska-Prüfferowa, „Lud” t. 49: 1965, s. 391–393

 Niedźwiecki J., Odzież i strój ludowy Krajniaków Złotowskich, „Kronika Wielkopolska” nr 3: 2001, s. 168-171.

Niedźwiecki J., Rola kultury ludowej w podtrzymywaniu polskości na Krajnie Złotowskiej, „Rocznik Nadnotecki” t. XXIX: 1998, 31–38.

Niedźwiecki J. Z badań nad kulturą ludową Krajny Złotowskiej, „Rocznik Nadnotecki” nr V: 1973, s. 117.

Niedźwiecki J. Odzież i strój krajeński, Złotów: Archiwum Muzeum Ziemi Złotowskiej 1971, s. 1–17 (maszynopis) Archiwum Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

Niedźwiecki J., Z zagadnień kulturowych rdzennej ludności rodzimej powiatu złotowskiego, Złotów: Archiwum Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, 1971, maszynopis

Skiba R., Przyczynek do opisu ubioru ludowego na Krajnie, „Biuletyn Muzeum Okręgowego w Pile” 2018, nr 1, s. 78–81

 Znamierowska-Prüfferowa M.(red.),  Zarys stanu kultury ludowej ludności rdzennie środkowo-wschodniej części pow. złotowskiego w woj. Koszalińskim, „Lud” t. 49: 1965, s. 359–415

Znamierowska-Prüfferowa M. i zespól,  1962, Nieopublikowane materiały z badań terenowych na Złotowszczyźnie w formie maszynopisów znajdują się w Archiwum Muzeum Etnograficznego im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności