Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Bazielich B., Strój ludowy w Polsce, Opisy i wykroje, Fundacja Kultury Wsi 1997

Bittner-Szewczykowa H,. Odzież chłopska jako dobro majątkowe, [w:] Polska Sztuka Ludowa, nr 1, 1976

Gołębiowski Ł., Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony, Kraków 1830

Kamocki J., Wpływy polityczne na strój ludowy Małopolski północnej w dobie porozbiorowej 1772-1918, [w:]  „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. 7, 1979

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1995

Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce., Kieleckie, część 1,Serya XVIII, T. 18

Mączyński J., Włościanie z okolic Krakowa w zarysie, z rycinami Michała Stachowicza, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1858

Opis ziem zamieszkanych przez Polaków. Pod względem geograficznym, , etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym, Tom I., Ziemie Polskie w Prusach, Warszawa, Nakładem „Gazety Polskiej”, Druk J. Sikorskiego, Warecka 14, 1904

Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego, Nakładem i drukiem Józefa Bendorffa, Kraków 1863

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 1, Warszawa 2004

Seweryn T., Strój Krakowiaków Wschodnich, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ,Wrocław 1960

Sierakowski Wł., Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, cz. III, Kraków 1880

Udziela S., Pasy wieśniaków polskich w południowej części Małopolski i na Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1926

Udziela S., Ludowe stroje krakowskie i ich krój, Nakładem Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Kraków 1930

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności