Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bibliografia:

Banach A., O modzie XIX wieku, Warszawa 1957

Biernacka M., Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966

Dajnowicz M., Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002

Dobroński A., Drobna szlachta w Łomżyńskiem. Przyczynek źródłowy [w:] Studia Łomżyńskie, Tom IV, PWN, Warszawa 1993

Dobroński A. (red.), Historia województwa podlaskiego, Białystok 2010

Dworakowski S., Zwyczaje rodzinne w powiecie wysoko-mazowieckim, Warszawa 1935

Dworakowski S., Szlachta zagrodowa we wschodnich powiatach Wołynia i Polesia, Warszawa 1939

Dworakowski S., Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Białystok 1964

Gałkowski P., Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX – XX wieku, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 1997

Gałkowski P., Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918 – 1947, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Rypin, 1999

Gieysztor A., Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza [w:] Historia Mazowsza, Warszawa 1965

Gloger Z., Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, Drukarnia Józefa Bergera, Warszawa 1873

Gloger Z., Kilka wiadomości o szlachcie zagonowej mazowieckiej i podlaskiej, [w:] „Niwa”, t. 14, R.7: 1879

Ilczuk M., Duma czy moda – czyli o stosunku do herbu szlachty zagrodowej z okolic Ciechanowa, Studia Łomżyńskie, Tom XV, Łomża 2004

Ilczuk M., Wzajemne niechęci i sytuacje konfliktowe w życiu potomków drobnej szlachty na Podlasiu – rzeczywistość a stereotypy, Studia Łomżyńskie, Tom XVII, Łomża 2006

Kolberg O., Dzieła Wszystkie, tom 28, część V, Mazowsze, Warszawa 1964

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 2006

Kotowicz-Borowy I. Kultura materialna drobnej szlachty na północnym Mazowszu, Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia, t. II, Warszawa 1997

Kotowicz-Borowy I., Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2005

Kotowicz-Borowy I. (red.), Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, SGGW, Warszawa 2007

Koszutska J. Ubiór drobnoszlachecki na Podlasiu, Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia, t. I, Warszawa 1996

Kosecki A., Kociszewski A., Kotowicz-Borowy I., Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 2000

 

Krawczak T., W szlacheckim zaścianku, Warszawa-Siedlce 1993

Krzyworzeka P. (red.), Okolice Zambrowa. Etnograficzne pogranicze, Dodatek do pisma: Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północnowschodniego Mazowsza, Zagroby Zakrzewo – Warszawa 2004

Leskiewiczowa J. (red.), Ziemiaństwo polskie 1795-1945, PWN, Warszawa 1985.

Leskiewiczowa J. (red.), Ziemiaństwo polskie 1920-1945, PWN, Warszawa 1988.

Lubicz- Łapiński Ł., Drobna szlachta województwa podlaskiego w XVII w. [w:] Verbum Nobile, nr 15, 2003.

Ludkiewicz Z., Komasacja gruntów w Królestwie Kongresowym.. Szachownica na ziemiach drobnej szlachty [w:] Komasacja gruntów wiejskich: studium ekonomiczne, Skł.gł. E. Wende i S-ka, Warszawa 1917.

Łoś A., Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej, Werset, Lublin 2008. Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Lwów 1907.

Łuniewski T., Drobna szlachta. Przyczynek do poglądu na stan ekonomiczny i potrzeby małej własności ziemskiej w Królestwie Polskim, Niwa., Warszawa 1892.

Łusakowski S., Pamiętnik zdeklasowanego szlachcica, Kraków 1952.

Łyś G., Wnukowie Jafeta, Rzeczpospolita, 18 maja 2001.

Milewski J., Wspomnienie o Mazowszu i mazowieckiej szlachcie, Veritas, Londyn 1988

Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002

Mosiewicz A. Świadomość własna drobnej szlachty we wsi Tymianki Adamy, [w:] „Studia Łomżyńskie”, t. IX, 1998

Nienałtowski S., Wsi spokojna… Życie codzienne wsi Białe i okolicznych oraz tamtejsze zwyczaje i obyczaje w okresie międzywojennym, Ciechanowiec 2006

Piskorz- Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 2, Warszawa 2007

Piskorz-Branekova E., Stroje ze wsi drobnoszlacheckich w kolekcji Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – katalog zbiorów, [w:] Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, t. IV, Ciechanowiec 2008

Piskorz-Branekova E., Obrusy i serwetki oraz makatki i zasłonki w kolekcji Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – katalog zbiorów [w:] Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VI, Ciechanowiec 2010

Piskorz-Branekova E., Tkaniny użytkowe i dekoracyjne ze wsi drobnoszlacheckich w kolekcji Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – katalog zbiorów, [w:] Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VII, Ciechanowiec 2011

Porycki J., Właściciele wsi Poryte-Jabłoń w XV oraz na początku XVI wieku, [w:] Zeszyty Regionalne. Pismo poświęcone dziejom i kulturze północno – wschodniego Mazowsza, Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie, zeszyt nr 2, 2004

Reinfus R., Sztuka ludowa na pograniczu Lubelszczyzny i Podlasia, Studia i materiały lubelskie, Etnografia, nr 1, Lublin 1962

Reinfus R., Sztuka ludowa Podlasia Zachodniego, [w:] „Polska Sztuka Ludowa”,1952, nr 4 – 5

Rogalewska E., Szlachcic na zagrodzie. Drobna szlachta na Podlasiu w XIX-XX w., Tykocin-Ciechanowiec 1997

Ruppertowa T., O szlachcie drobnej (inaczej cząstkowej), [w:] „Wisła” 1888, t.2

Smoleński W., Drobna szlachta w Królestwie Polskim. Studium etnograficzno -społeczne, Warszawa 1885

Sadkowski J., Szlachta drobna w powiatach Płońskim i Płockim, Wisła, t. 17, 1903r.

Smoleński W., Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1908

Tomaszewski N., Drobna szlachta mazowiecko – podlaska, Ciechanowiec 2005

Zadrożyńska-Barącz A., Ze studiów nad tradycyjnym ubiorem ludowym w rejonie Ciechanowca na Podlasiu, [w:] Rocznik Białostocki, t. VIII, Białystok 1968

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności